topimage
S04
Guidance Dialog
Suche
GO
Deutsch Englisch Polnisch
Zgłoszenia
Program
Meine Frage

Guidance Dialogue

Finansowany przez UE projekt "Guidance Dialogue - zwiększanie szans edukacyjnych i zawodowych dzięki doradztwu” trwający od 01.02.2011 do 31.01.2013 ma dać europejskim związkom zawodowym asumpt do podjęcia dyskusji o reformie doradztwa w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w swoich krajach.

Partnerzy projektu chcą opracować wytyczne dla zindywidualizowanego podejścia do doradztwa zawodowego, niezależnego od oferentów, wrażliwego na czynniki kulturowe i zagadnienia płci dla krajów biorących udział w projekcie. Celem projektu jest danie impulsów do stworzenia oferty doradczej, która będzie powszechnie dostępna niezależnie od sytuacji społecznej i ekonomicznej zainteresowanych, ich pochodzenia kulturowego i płci. Oprócz tego należy stworzyć perspektywę dla przyszłych strategii rozwoju doradztwa w kształceniu i doskonaleniu zawodowym. Stanie się to dzięki zainicjowaniu w krajach uczestniczących w projekcie dialogu strukturalnego na temat doradztwa w obszarze edukacji, w którym wezmą udział ważni przedstawiciele świata polityki, administracji, nauki, organizacji społecznych i związków zawodowych. Ten dialog nastawiony jest na wymianę doświadczeń i  podniesienie świadomości uczestników projektu, a także na pogłębienie procesu uczenia się odpowiedzialnych za doradztwo instytucji krajowych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną trzy warsztaty eksperckie w Heidelbergu, Salzburgu i Krakowie, w których wezmą udział partnerzy projektu, a także każdorazowo po trzech ekspertów, między innymi z kręgu partnerów stowarzyszonych. Ponadto odbędą się trzy międzynarodowe konferencje: w Weimarze (temat:
Zindywidualizowane podejście do doradztwa, niezależne od oferenta), w Wiedniu (temat: doradztwa doradztwo w zakładzie pracy), a także w Warszawie (temat: Strategie wdrażania doradztwa zawodowego).
Uczestnicy konferencji dyskutować będą nad koncepcją trzech zaplanowanych publikacji (broszury), które będą związane tematycznie z konferencjami i zostaną wydane w trzech wersjach językowych (niemieckim, polskim, angielskim). Dodatkowo powstanie czwarta broszura zawierająca zalecenia do wdrażania europejskich instrumentów w narodowych strategiach dla doradztwa w edukacji.

Teilen |

Konferencje  

 

"Zindywidualizowane podejście do doradztwa”

Weimar
3. - 5. 11.2011
 

"Zakład pracy miejscem doradztwa”

Wiedeń
31.05. - 1.06.2012

 

"Strategie wdrażania doradztwa zawodowego”

Warszawa
13.- 14.09.2012

Projekt (Projektnummer: 190387-2010-LLP-DE-KA1-KA1ECETB) finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

© Copyright 2011  ÖGB-Verlag